به نام خدا

آیین نامه داخلی و شرح وظایف
هیات مدیره‌ های نظام پرستاری


مقدمه : در اجرای ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران جهت اداره و تسهیل انجام وظایف محوله آیین نامه داخلی، شرح وظایف هیات مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور بر اساس اصول کلی قانون سازمان، تنظیم و پس از تصویب اعضای محترم شورایعالی لازم الاجرا است.
ماده ۱ : اعضای هیات مدیره‌ها
در اجرای ماده ۸ قانون سازمان نظام پرستاری هیات مدیره‌ شهرستانها مرکب از ۹ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل می‌باشد که اجرای ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پرستاری به عهده آنها گذاشته شده است.
تبصره ۱ : رئیس هیات مدیره در صورت نیاز جلسه و با درخواست اعضاء می‌تواند از صاحب نظران بدون حق رای در جلسات هیات مدیره دعوت کند.
ماده ۲ : ارکان هیات مدیره عبارتند از :
الف : هیات رئیسه
ب : کمیسیون‌ها
ج : معاونت امور اجرایی
ماده ۳ : هیات رئیسه
هیات رئیسه هیات مدیره شامل یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر می‌باشد.
تبصره ۱ : رئیس هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء و با حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب و عزل وی نیز به عهده رئیس کل می‌باشد.
تبصره ۲ : در انتخاب نائب رئیس و دبیر، رای اکثریت نسبی اعضای هیات مدیره کفایت می‌کند.
تبصره ۳ : انتخاب نائب رئیس و دبیر برای مدت دو سال می‌باشد.


٭ شرح وظایف هیات رئیسه :

الف ) شرح وظایف رئیس
۱- اداره جلسات هیات مدیره و اجرای مصوبات آن
۲- صدور و ابلاغ برای اعضاء هیات مدیره ( نائب رئیس، دبیر و مسئولین کمیسیونها ) و واحدهای مختلف با توجه به مسئولیت محوله
۳- نظارت بر کلیه امور هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه حوزه انتخابیه
۴- اعلام یا ابلاغ مواضع سازمان به مراجع ، مراکز، افکار عمومی و رسانه‌ها در صورت نیاز
۵- امضاء کلیه مکاتبات هیات مدیره با مبادی ذیربط
۶- اخذ گزارش کتبی عملکرد از واحدهای مختلف زیر مجموعه هر سه ماه یکبار
۷- ارائه عملکرد و فعالیتهای هیات مدیره به رئیس کل و شورایعالی سازمان نظام پرستاری هر ۶ ماه یکبار به صورت کتبی و هر گاه که رئیس کل و شورایعالی درخواست نمایند.
۸- امضای اسناد، چکها، سفته‌ها، برات و قراردادهای تعهد آور
۹- انتخاب مشاور پس از تصویب هیات مدیره
۱۰- عزل و نصب کادر اداری
۱۱- شرکت در جلسات شهرستان، استان و کشور بر اساس درخواست مسئولین مربوطه
۱۲- برقراری ارتباط با مسئولین دانشگاه و سایر مسئولین بر حسب لزوم
۱۳- سایر امور محوله بر اساس تصمیم هیات مدیره

ب ) شرح وظایف نائب رئیس
۱- کلیه اختیارات رئیس هیات مدیره ( در صورت غیبت، فوت ، استعفاء یا سلب شرایط قانونی از وی تا انتخاب رئیس جدید هیات مدیره ) را دارا می‌باشد.
۲- اداره جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس
۳- انجام اموری که از سوی رئیس هیات مدیره و یا بر اساس تصویب جلسه به وی محول می‌شود
۴- تدوین گزارش عملکرد هیات مدیره در هر شش ماه یکبار به صورت مکتوب
۵- جمع بندی و تدوین برنامه‌های پیشنهادی اعضای هیات مدیره به عنوان برنامه سالیانه یا برنامه‌های قابل ارائه به شورایعالی
۶- امضاء چک‌ها، اسناد، بروات، سفته‌ها ….. به همراه رئیس و مسئولین امور مالی
۷- انجام سایر امور محولهج ) شرح وظایف دبیر
۱- تهیه دستور کار جلسات و ارسال آن به اعضاء هیات مدیره جهت شرکت در جلسه
۲- تنظیم مصوبات جلسه
۳- پیگیری مصوبات جلسات
۴- پیگیری روند پیشرفت اجرایی برنامه‌های مصوب
۵- ثبت و ضبط تمام صورتجلسات و مشروح مذاکرات
۶- سایر امور محوله زیر نظر رئیس هیات مدیره


ماده ۴: کمیسیون ها : در اجرای ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پرستاری کمیسیون ها در زیر مجموعه هیات مدیره شهرستانها تشکیل می شود:

بند (۱-۴) : مسئولین کمیسیون ها یکی از اعضای هیات مدیره بوده که توسط هیات مدیره و با توجه به تخصص و مهارت لازم انتخاب می گردد.

بند ( ۲-۴ ) : سایر اعضای کمیسیونها از بین افراد کارشناس و صاحب نظر خارج از هیات مدیره می توانند انتخاب گردند. حداقل یکی از اعضای کمیسیون ها باید از اعضاء هیات مدیره باشد. تبصره: عضویت افراد کارشناس و صاحب نظر خارج از هیات مدیره پس از پیشنهاد مسئول کمیسیون و تصویب هیات مدیره می باشد.

بند (۳-۴) : تصمیمات کمیسیون در محدوده شهرستانها، پس از تصویب هیات مدیره و در موارد کلان پس از تصویب شورایعالی سازمان نظام پرستاری قابل اجرا می باشد.

بند (۴-۴): نحوه تشکیل جلسات و سایر امور مربوط به کمیسیون ها از اختیارات کمیسیون می باشد. تبصره: کمیسیون ها موظف به انجام امور محوله و ارائه گزارش کار در زمان تعیین شده به هیات مدیره می باشند.

کمیسیونهای هیات مدیره ها عبارتند از :

کمیسیون آموزش و پژوهش وظایف کمیسیون :

۱- اعلام نظر در خصوص پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و دوره های بهیاری

۲- تشکیل کلاس های باز آموزی با هماهنگی دانشگاه

٣- همکاری در تشکیل سمینارهای علمی و کارگاههای آموزشی

۴- انعکاس اولویت های پژوهشی به مراکز پژوهشی

۵- انجام تحقیقات با رعایت اولویت ها

۶- ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی

۷- همکاری در انتشار نشریه

۸- انجام نظر سنجی ها

۹- سایر امور مرتبط

کمیسیون قوانین و امور حقوقی وظایف کمیسیون :

۱- بررسی تخلفات ارجاعی

۲- بررسی قوانین و مقررات

٣- سایر امور مرتبط کمیسیون

کمیسیون فرهنگی ، رفاهی و اجتماعی:

١- کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی، صنفی و رفاهی

۲- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران

٣- تلاش در جهت اجرای موازین و ارزشهای اسلامی در بخش پرستاری

۴- همکاری در تدوین مقررات برای تامین و حفظ حقوق حرفه ای، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی پرستاران

کمیسیون پایش، ارزشیابی و بهبود کیفیت:

۱- تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی حرفه پرستاری

۲- تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش ظمن خدمت

٣- همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری

۴- تلاش به منظور ارتقاء کیفی، مهارت و دانش فارغ التحصیلان پرستاری

۵- همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده های مختلف

۶- همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه خدمات پرستاری

۷- انجام نظر سنجی


ماده ۵: معاونت اجرایی

معاونت اجرایی شامل واحدهای ذیل می باشد که زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می نمایند.

تبصره: انتخاب مسئولین هریک از امور مربوطه بعهده معاونت اجرایی می باشد شرح وظایف معاونت اجرایی :

الف : امور اداری و عمومی

ب: امور مالی

ج: امور روابط عمومی

د؛ امضاء اسناد، چکها، سفته ها، بروات و قراردادهای تعهد آور به همراه رئیس هیات مدیره

شرح وظایف امور اداری و عمومی:

۱- انجام کلیه امور اداری و عمومی سازمان

۲- انجام کلیه امور عضویت اعضاء سازمان

شرح وظایف امور مالی:

١- برآورد بودجه سالیانه برای تصویب هیات مدیره

۲- انجام کلیه امور مالی هیات مدیره نظام پرستاری

٣- تهیه و تنظیم روشهای عملی برای نحوه اخذ هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی

۴- تهیه ترازنامه ها و گزارش های مالی به هیات مدیره هر ۳ ماه یکبار

۵- دریافت مطالبات سازمان از نهادها و سازمانهای ذیربط

۶- پرداخت هزینه پس از تایید رئیس یا معاونت اجرایی

۷- انجام سایر امور محوله

شرح وظایف امور روابط عمومی

۱- ثبت و ضبط و نگهداری کلیه مصاحبه های تلویزیونی، رادیویی ، مطبوعاتی و…

۲- پرده نویسی و پلاکارد نویسی ، چراغانی و تبلیغات در مناسبت های مختلف

۳- برقراری ارتباط با رابطین هیات مدیره های واحدها و شهرستانهای زیر مجموعه

تبصره : رابطین با شرایط ذیل انتخاب می شوند:

الف: شاغل بودن در حوزه مربوطه با حداقل ۳ سال سابقه کار

ب: علاقه مند و فعال بودن

ج: عضویت در سازمان نظام پرستاری

د: کسب حداکثر آرا در انتخابات رابطین آن مرکز

۴- تهیه اطلاعیه ها و بیانیه ها با اطلاع هیات مدیره


ماده ۶: جلسات هیات

مدیره در اجرای ماده ۷ سازمان نظام پرستاری جلسات هیات مدیره شهرستان، حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور ۲ / ۳ اعضاء رسمی است .

تبصره: تشکیل جلسات فوق العاده با درخواست حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره و یا پیشنهاد هیات رئیسه امکان پذیر است.

بند (۱-۱): محل ثابت جلسات سالن اجتماعات هیات مدیره نظام پرستاری می باشد

تبصره ۱: تا تعیین محل ثابت ساختمان هیات مدیره جلسات در محل های تعیین شده توسط هیات رئیسه برگزار می شود

تبصره ۲: در صورت درخواست هر یک از اعضاء و رابطین هیات مدیره در واحدها و شهرستانهای تابعه و تصویب هیات مدیره، جلسات شورا می تواند در واحدها و شهرستانهای تابعه هیات مدیره ها و محل های دیگر تشکیل گردد.

بند ( ۲-۱ ) : در صورت غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه متناوب، اعضاء هیات مدیره، مراتب از سوی دبیر جهت تصمیم گیری در جلسات هیات مدیره به رئیس هیات مدیره اعلام میگردد. تبصره: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غیبت اعضاء، به عهده رئیس هیات مدیره می باشد.

بند (۳-۶) : هر یک از اعضاء هیات مدیره به دلایل موجه ( با تشخیص رئیس هیات مدیره ) میتوانند حداکثر از یکماه مرخصی استفاده نمایند مشروط به اینکه جلسات هیات مدیره از رسمیت نیفتد.


ماده ۷: دستور کار جلسات هیات مدیره

دستور کار جلسات هیات مدیره توسط دبیر و یک هفته قبل از تشکیل جلسه به اعضاء ابلاغ می گردد و ترتیب قرار گیری موضوعات می تواند با پیشنهاد یکی از مبادی ذیربط در دستور کار جلسه قرار گیرد.

الف ) با نظر رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس

ب) با پیشنهاد مسئولین کمیسیونها

ج) با درخواست کتبی حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره

دکمه بازگشت به بالا