قوانین حوزه پرستاری

دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاران
آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری
مجموعه مباحث قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی
آیین نامه نحوه جایگزینی پرستاران مرخصی زایمان
آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین
دستورالعمل اجرایی استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین
دستورالعمل خرید خدمت پرستاری
آئین نامه پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و غیر پزشکان
دستورالعمل تمدید قرارداد نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۴
اصلاحات دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
فرمهاوآیین نامه های پرستاری
کلیه بخشنامه ها و دستورالعملها
شرح وظایف دبیران هیئت بورد پرستاری
آئین نامه دوره آموزشی دکترای پژوهشی
گایدلاین ها
استانداردهای پرستاری
شرایط احراز پست های پرستاری
آئین نامه اخلاق پرستاری
ممیزی رشته پرستاری سال ۱۳۹۰
کتاب ها
کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری
دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان ها
دستورالعمل مراقبت موردی

دکمه بازگشت به بالا