فصل اول ـ کلیات

ماده ۱- تعریف سازمان : سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود ، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان (( مقرر این قانون))تشکیل می شود.

ماده ۲- اهداف سازمان : تلاش در جهت اصلاح ، رشد وتعالی حرفه پرستاریتلاش برای حفظ حقوق پرستاران ومردم در قبال خدمات پرستاریکوشش در جهت برقراری ، حفظ و حمایت از حقوق مادی ، معنوی و صنفی پرستارانتلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران .آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف ونوع خدمات پرستاران .تلاش در جهت اجرای موازین و ارزش های اسلامی در بخش پرستاریکوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقرارت واخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری .همکاری با سازمانها ومؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی.

فصل دوم ـ وظایف سازمان نظام پرستاری ایران

ماده ۳- وظایف واختیارات سازمان در رسیدن به اهداف یاد شده بشرح زیر می‌باشد :

۱-همکاری در تهیه وتعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری .

۲- همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور.

۳-تلاش به منظورارتقاء کیفی و مهارتها و دانش فارغ التحصیلان پرستاری

.۴- کمک به ایجاد گسترش زمینه های پژوهشی وتحقیقات علمی پرستاری در کشور واستفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات .

۵-همکاری در تعیین استانداردهای خدمات وشرح وظایف رده‎های مختلف پرستاری .

۶- همکاری برای نظارت ، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات پرستاری و رعایت قوانین و مقررات پرستاری .

۷- تعیین ضوابط برای صدور ، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان .

۸-همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفه ای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی وحرفه ای بین‎المللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری .ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی نظام پزشکی برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است.همکاری در تدوین مقررات برای تامین و حفظ حقوق حرفه‎ای، حفظ و ارتقاء شؤون اجتماعی پرستاران

فصل سوم ـ تشکیلات

ماده ۴-تشکیلات سازمان بشرح زیر می باشد : شورای عالی،رئیس کل،هیات مدیره،دبیرخانه شورای عالی،کمیسیون‎های داخلی و هیاتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات

ماده ۵ ـ اعضای شورای‎عالی عبارتنداز:

الف ـ بیست وپنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء به ترتیب زیر است:هجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل ویک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیره شهرستانها انتخاب می شوند.

ب ـ یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی( به عنوان ناظر) ودو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده‎ای به معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره ۱- اعضاء علی البدل شامل سه نفر پرستار، یک نفر بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری خواهند بود که حائزین اکثریت آراء پس از اعضاء اصلی در رشته خود شده باشند.

تبصره ۲- هیات‎های مدیره شهرستان‎ها دارای پانصد شرکت کننده در انتخابات نظام پرستاری یک نفر از اعضای هیات مدیره را جهت تشکیل مجمع نمایندگان معرفی خواهند نمود . شهرستان‎های دارای هزار شرکت کننده ، دو نفر به ازای هر پانصد نفر اضافی یک نفر دیگر معرفی خواهند نمود. مجمع نمایندگان از بین کاندیداهای واجد صلاحیت اعضاء انتخابی شورای عالی را به صورت مستقیم وکتبی بر می گزینند.

تبصره ۳ ـ جلسات شورایعالی نظام پرستاری که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است . و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذی ربط لازم الاجراء است.

تبصره ۴ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و هم‎چنین مدیرکل پرستاری وزراتخانه می توانند در جلسات شورای‎عالی بدون حق رای شرکت و اظهار نظر نمایند.

تبصره ۵ ـ شورایعالی نظام پرستاری دارای یک رئیس، دونایب رئیس، یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورا با رای اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب می شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.تبصره ۶- شورای عالی نظام پرستاری دارای کمیسیون‎های مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای عالی نظام پرستاری تعیین خواهد شد.

ماده ۶ – رئیس کل سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای عالی و ادراه امور سازمان به شرح مذکور در ماده (۱۴) را برعهده دارد یک نفر پرستار و عضو شورای عالی سازمان با حداقل مدرک کارشناسی با رای اکثریت مطلق اعضاء به مدت چهار سال انتخاب می شود انتخاب مجدد وی بالامانع است.

تبصره : نحوه رسیدگی به استعفاء و یا استیضاح رئیس کل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شورای عالی قابل طرح است و تابع آئین نامه داخلی شورا خواهد بود.

ماده ۷ ـ در شهرستانهائی که حداقل تعداد مشمولان ماده (۱۶) این قانون در آن حداقل ۲۰۰ نفر باشند با حداقل ( یک پنجم آنان کارشناس پرستاری و بالاتر ) ، هیات مدیره شهرستان تشکیل خواهد شد.

تبصره : جلسات هیات مدیره شهرستان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‎شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است وتصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۸- هیات مدیره شهرستانها مرکب از نه نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به شرح زیر می باشد:

۱-شش نفر پرستار ( حداقل دو نفر کادر آموزشی )

۲- دو نفر بهیار۳- یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری

تبصره ۱ـ چنانچه انتخاب کاردان ( اتاق عمل یا هوشبری ) صورت نپذیرد بجای آن پرستار انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲- برای هر کدام از بندهای (۱) ، (۲) و (۳) یک عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

تبصره۳- هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎های تابعه استان که در آن هیات مدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز می باشد.

تبصره ۴- چنانچه مرکز استان و شهرستان‎های تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسائل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورای عالی نظام پرستاری مشخص می گردد.

ماده ۹- رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد . عزل وی به عهده رئیس کل سازمان می باشد.

ماده ۱۰- دبیرخانه سازمان نظام پرستاری ، درسازمان مرکزی که در تهران است مستقر می باشد.

ماده ۱۱- بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء ،هدایا و کمک‎های اشخاص حقیقی وحقوقی تامین می‎گردد.

ماده ۱۲- میزان و طرز حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۳- وظایف شورای عالی به شرح زیر می باشد.تصویب پیشنهادات کمیسیونهای مشورتی .همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.تصویب بودجه سالیانه هیات مدیره شهرستان‎ها.نظارت بر حسن اجرای مصوبات .نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها وبرقراری هماهنگی لازم بین آنها.تصویب آئین نامه های لازم جهت اداره سازمان وتسهیل انجام وظایف محوله .

انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل :الف ـ عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای‎عالی .ب ـ عدم تشکیل غیر موجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیر موجه بودن آن به عهده شورای عالی است.

تبصره ۱- اداره جلسات شورای‎عالی، نظارت بر عملکرد و هماهنگی بین کمیسیون‎ها وپیگیری حسن اجرای مصوبات به‎عهده رئیس یا نواب رئیس شورایعالی خواهد بود.

تبصره ۲- دبیر شورایعالی مسوول تشکیل جلسات واداره دبیر خانه سازمان خواهد بود.

ماده ۱۴- وظایف رئیس کل سازمان نظام به شرح زیر می باشد:اجرای مصوبات شورای‎عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری .ریاست عالی امور مالی ـ اداری وصندوقهای رفاه و تعاون .صرف هزینه های سازمان بر طبق مصوبات شورای‎عالی نظام پرستاری.تائید و صدور حکم رؤسای نظام پرستاری هر یک از شهرستانها که توسط هیات مدیره هر شهرستان پیشنهاد شده است . عزل آنها نیز به عهده وی می باشد.

ماده ۱۵- وظایف هیات مدیره شهرستان‏ها بشرح زیر است :۱-هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات ووظایف سازمان نظام پرستاری را در محدوده آن شهرستان عهده دار خواهد بود.۲- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای‎عالی .۳- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‎عالی .۴-پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای‎عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آیین نامه مصوب شورای‎عالی .

فصل چهارم ـ عضویت و انتخابات

الف- شرایط عضویت : ماده ۱۶ـ کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری می توانند عضو سازمان باشند.تبصره ـ اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند کرد . میزان ونحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‎عالی نظام پرستاری تهیه می گردد.

ب- انتخابات :ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رئیس کل سازمان که همزمان با تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره: انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.

ماده ۱۸- ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود :دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.دونفر نماینده به عنوان ناظر با معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس شورای اسلامی .یک نفر نماینده وزارت کشور.یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.دونفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .

ماده۱۹ – هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیات‎های نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان وانتخاب شورای عالی نظام پرستاری و عزل ونصب آنان.نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی .بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎ها وشورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیات‎های اجرایی انتخابات .رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهار چوب مواد قانونی و آیین نامه‎های مربوطه .رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیات‎‎های نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.توقف یا ابطال تمام ویا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی و دستورالعمل‎های مربوطه به این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیات‎های اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه‎های انتخاباتی .تائید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری وامضاء اعتبار نامه منتخبین.رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری تجدید نظر در آنها.

تبصره ـ هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‎نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیاتهای نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎ها و شورای عالی نظام پرستاری تفویض نماید.

ماده۲۰- برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری به عهده هیاتهای اجرایی انتخابات مربوطه که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آیین نامه هایی خواهد بودکه توسط شورای‎عالی نظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

تبصره ـ آیین نامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیات مرکزی تهیه و تدوین شده و به تصویب وزیربهداشت، درمان وآموزش پزشکی به مرحله اجرا در می آید.

ماد ه ۲۱- شرایط انتخاب کنندگان عبارتست از :۱- دارا بودن شرایط عضویت .۲-داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی است.۲-ساکن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تایید هیات مدیره آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان .

ماده ۲۲- شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها وشورای عالی نظام پرستاری به شرح زیر می‎باشد :دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری.عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.داشتن حداقل سه سال سابقه، سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیهعدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی .التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره۱- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند مشروط به این که تجاهر به نقض احکام اسلامی را ننمایند.تبصره : اعضای هیات‎های نظارت و اجرایی نمی توانند جزء انتخاب شوندگان باشند.

فصل پنجم ـ موارد متفرقه

ماده ۲۳- به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه پرستاری و رده‎های وابسته به آن هیات مدیره در مرکز وشهرستانهای دارای هیات کارشناسی که مطابق بند (۹) ماده (۳) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی عمل خواهد کرد.

ماده ۲۴ – موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اســلامی ایـــــران مصـــوب ۲۰/۱۰/ ۱۳۷۴ وتوسط هیات‎های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیر شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریق هیاتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهدبود.

ماده ۲۶- دادگاه‎های جمهوری اسلامی مجازند در هریک از شهرستانها که حداقل بیست وچهار ساعت قبل از احضار جلب هر یک از شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفه‎ای، به غیر از مواردی که باتشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار ویا امحاء آثار جرم می رود مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده ۲۷- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‎الاثر می باشد.

ماده ۲۸- شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشکیل ، نشانه( آرم )سازمان را تهیه و به تصویب برساند.قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یک‎هزار وسیصد هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

دکمه بازگشت به بالا