ردیفنامنام خانوادگیتصویررشته تحصیلیمحل خدمتسمت درهیئت مدیرهکارنما
۱آمنهملکیپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)رئیس هیئت مدیرهکارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری
۲البرزموسی لوپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)نائب رئیسکارشناس پرستاری
۳پرستو شاهعلیپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)معاونت اجرائیکارشناس پرستاری واحد اکو
۴عبدالمجیدپناهیپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)مسئول کمیسیون حقوقیکارشناس پرستاری
۵النازکارگرپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)کمیسیون آموزش وپژوهشکارشناس پرستاری
۶زینبحریفپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)دبیرکارشناس پرستاری
کارشناس ارشد نوزادان
۷معصومهحسین قلی پورپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)کمیسیون پایش و ارزشیابی و بهبود کیفیتکارشناس پرستاری بخش داخلی بیمارستان امام رضا
۸ناهیددرداربهیاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)کمیسیون فرهنگی و رفاهیدیپلم بهیاری
۹حمیدمعصومیپرستاریبیمارستان امام رضا (تامین اجتماعی)کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
سوپر وایزر آموزشی امام رضا
دکمه بازگشت به بالا